[1]
Dr. Radhavallabh Sharma 2022. काव्यप्रकाशे पञ्चमतो दशमोल्लासं यावदुद्धृतानां प्राकृतपद्यानां लोकोत्तरवर्णनपरिस्फुरत्ता. जम्बूद्वीप - the e-Journal of Indic Studies. 1, 1 (Nov. 2022).