(1)
Prof. Jawahar Lal. न्यायमते शाब्दबोधप्रक्रिया. JJIS 2022, 1.