(1)
Prof. Ravi Prakash Arya; Shri Harshdev Kumar. यज्ञ विज्ञान. JJIS 2022, 1.